REGULAMIN

Informacje o Firmie

Sklep internetowy prowadzący swą działalność pod adresem https://hamakowo.pl prowadzony jest przez TimberPlus Budzyk sp. jawna z siedzibą w Nowym Targu przy ulicy Przemysłowej 7 (który stanowi także adres do doręczeń), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000078985 , NIP 7350011427, REGON: 490074740; adres poczty elektronicznej: kontakt@timberplus.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 18 266 84 95, 533 263 658 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

 1. Regulamin dotyczy ogólnych warunków sprzedaży towarów oferowanych przez firmę TimberPlus Budzyk sp.j.

 2. Ceny towarów wyrażone są w polskich złotych (PLN) i zawierają wszystkie jej składniki w tym VAT i podatki.

Opisy i zdjęcia produktów

 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie https://hamakowo.pl, kierowane przez TimberPlus Budzyk sp. jawna do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.

 2. Kontakt telefoniczny z hamakowo.pl możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00. Kontakt drogą elektroniczną możliwy jest przez całą dobę.

 3. Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane dotyczące produktów nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z obsługą sklepu.

 4. Zdjęcia produktów są zdjęciami poglądowymi i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Ich właściwości techniczne pozostają jednak niezmienione.

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówienia na stronie https://hamakowo.pl ,

 2. W szczególnych przypadkach zamówienia mogą być składane telefonicznie lub poprzez e-mail: kontakt@hamakowo.pl

 3. Wysyłając zamówienie drogą mailową bądź zamawiając telefonicznie kupujący oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem.

 4. Sklep hamakowo.pl przyjmuje zamówienia 5 dni w tygodniu, w ciągu całego roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego od złożenia zamówienia.

 5. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji pisemnie w formie wiadomości e-mail, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.

 6. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

 7. Zamówienie przyjęte zostanie zrealizowane w ciągu 48h

 8. Przedstawiona oferta w sklepie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1. Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

Płatności

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:

 1. Za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

 2. Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

 3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego.

 4. Gotówką przy odbiorze osobistym.

TimberPlus Budzyk sp. jawna ma możliwość ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez TimberPlus Budzyk sp. j. jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym hamakowo.pl dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich.

 2. Koszt przesyłki pokrywa Klient. W przeciwnym wypadku hamakowo.pl poinformuje Klienta o przejęciu tego kosztu na siebie.

 3. W wypadku zagubienia przesyłki lub innego przypadku losowego prowadzone będzie dochodzenie u firmy przewozowej.

 4. Odbierając towar, Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Reklamacje dotyczące tego typu uszkodzeń będą rozpatrywane tylko w momencie sprawdzenia przesyłki w obecności przewoźnika. Warunkiem przyjęcia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej protokołu reklamacji. Następnie należy niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.

Zwrot towaru

 1. Klient może odstąpić od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem.

  Zeskanowane oświadczenie należy wysłać na adres: kontakt@hamakowo.pl

 2. Zwrot towaru, o którym mowa w pkt. 1. odbywa się na koszt klienta. Sprzęt zwracany zgodnie z pkt. .1, nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia powyższego warunku towar nie zostanie przyjęty. Konsument ponosi odpowiedzialność finansową za zmniejszenie wartości przedmiotu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego przedmiotu.

 3. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał nieodpłatnie, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.

 4. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt.2, umowę kupna- sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosił je TimberPlus Budzyk sp.j. i ew. inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru. W przypadku korekty ilościowej towaru, Timberplus Budzyk sp. jawna zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosił je TimberPlus Budzyk sp. jawna

 5. Prawo do zwrotu dotyczy TYLKO osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej.

Reklamacje

 1. Artykuły oferowane przez TimberPlus Budzyk sp. jawna są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta. W przypadku otrzymania towaru z wadą fabryczną Klientowi przysługuje roszczenie do producenta, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami gwarancji.

 2. Jeśli Klient zauważy, że produkt który otrzymał posiada wady techniczne, jakościowe lub inne nie powstałe podczas dostawy, ma prawo do złożenia reklamacji. Należy wówczas pobrać formularz reklamacyjny, starannie go wypełnić a następnie przesłać go na nasz adres e-mailowy: kontakt@hamakowo.pl, wraz z załączonymi zdjęciami uszkodzonego produktu.

 3. TimberPlus Budzyk sp. jawna zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

 4. W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych, gwarantujemy ich naprawę lub wymianę na towar wolny od wad.

 5. Klient jest zobligowany do tego by zwrócić należytą uwagę na to w jakim stanie odbiera przesyłkę, gdyż będzie to warunkiem uwzględnia przez TimberPlus Budzyk sp. jawna zwrotów z powodu uszkodzeń powstałych podczas transportu. Gdy tylko Klient zauważy jakieś nieprawidłowości, uszkodzenia paczki należy sporządzić protokół szkód i niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.

 6. Przesyłki odsyłane na koszt TimberPlus Budzyk sp. jawna nie będą odbierane.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu https://hamakowo.pl, są przetwarzane przez TimberPlus Budzyk sp. jawna z siedzibą w Nowym Targu,

 2. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu: realizacji umowy lub jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez hamakowo.pl

 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 4. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 5. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem https://hamakowo.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

 4. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.